ВАЖНО: При възникнали въпроси, моля пишете на e-mail: magistri@biofac.uni-sofia.bg

Всички кандидат-магистри ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се регистрират в електронната система "Кандидатмагистърска кампания 2021/2022- Биологически факултет" (системата ще бъде активирана на 16-ти август 2021 год.), от 16-ти август до 17:00 часа на 15-ти септември 2021 г. за обучение, субсидирано от държавата и до 27.09.2021 г. за обучение срещу заплащане.

Регистрацията в електронната система започва на 16.08.2021 г. и е съпроводена със задължително прикачване на електронни копия в pdf формат на посочените по-долу документи за кандидатстване.

Заплащането на таксата за събеседване (30 лева за всеки изпит) се извършва по следните начини:

 1. През системата EPay/EasyPay. С основание за плащане „БФ-КМК2021“
 2. С банков превод във всяка търговска банка по сметка на СУ "Св. Климент Охридски":
  БНБ - централно управление
  IBANBG52 BNBG 9661 3100 1743 01
  BICBN BG BG SD
  При плащане по банков път задължително се вписват:
  Три имена
  Основание за плащане: „БФ-КМК2021

ВАЖНО: Такса в размер на 30 лева заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.

ВАЖНО: Задължително прикачете сканирания платежен документ.

За успешно завършена регистрация се счита такава, при която системата генерира входящ номер след проверка и одобрение от инспектор „Учебен отдел“ на БФ.

Право на участие в класирането се придобива след успешно извършена регистрация и получен от системата кандидат-магистърски номер.

Необходими документи за регистрация и участие в класирането:

 1. Сканирано копие на дипломата за завършено висше образование за притежаващи диплома. Задължително се сканира и приложението към дипломата.
  - ИЛИ Заверено работно приложение към дипломата за завършили ОКС "бакалавър" в Софийския униреситет през учебна 2020/2021 г.;
  - ИЛИ Сканирано копие на акадамична справка за завършили ОКС "бакалавър" в други ВУЗ през учебна 2020/2021 г. В справката да е отразен средният успех от семестриалните изпити с хорариумът на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;
  - Лица, придобили образователно-квалификационна степен на висше образование в чужбина, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет, като прилагат служебната бележка или заповедта за признаване. Кандидати, непреминали процедурата, не се допускат до участие в конкурса.
 2. Сканирано копие на диплома за завършено средно образование.

ВАЖНИ СРОКОВЕ

16.09.2021 г. и 17.09.2021 г.

Събеседвания с кандидат-магистрите: ГРАФИК

Графикът ще бъде публикуван допълнително !!!

27.09.2021 г.
Първо класиране на кандидатите за държавна субсидия

28.09.2021 - 30.09.2021 г.
Записване на класираните магистри в Сектор „Студенти” 
каб. 266; каб. 286; каб. 269

до 08.10.2021 г.
Второ класиране за незаетите места за държавна субсидия и за обучение срещу заплащане.

11.10.2021 - 13.10.2021 г.
Записване на класираните магистри държавна субсидия и платено обучение в сектор „Студенти”
каб. 266; каб. 286; каб. 269

Необходими документи за записване: Записване и обучение на новоприетите студенти

 • 1 (current)